Nejčastější chyby při předávání majetku další generaci !!

S našimi klienty již dávno neřešíme jen otázku investic. Pomáháme jim podívat se na jejich majetek z celkového pohledu – nejen jak správně investovat a ochránit majetek před inflací, ale i jak majetek předat další generaci a ochránit tak dobré vztahy v rodině.

Vydáno: 21. 4. 2022

Právě problematice předávání majetku další generaci se budeme věnovat v tomto článku a uvedeme vám 4 chyby, se kterými se nejčastěji setkáváme.

Chyba č. 1 Neexistuje dědický plán

V určitém věku přestává být prioritou budování majetku, ale do popředí se dostává téma dědictví a mezigeneračního předání majetku. Aby celé předání majetku proběhlo co nejsnáze, je třeba včas připravit dědický plán. Takový plán je vhodný i pro mladší ročníky, ale v takovém případě už se nejedná o plán primárně dědický, ale plán krizový.

V plánu  by mělo být  stanoveno, jak se bude postupovat v okamžiku, kdy se s  vámi něco stane. Jak bude dál žít žena, která sama může mít nižší příjem např. z důvodu mateřské a navíc nerozumí aktivům, jež spravoval manžel? Jak moc se bude o majetek dělit s dětmi?

Je velkou chybou na toto nepomyslet a nebýt na něco takového připraveni. Málokdy si totiž lidé uvědomují, že majetek, který po nich zůstane, může partnerovi pomoci dožít život podle jeho představ. Ale je třeba na to myslet a dědický/krizový plán skutečně připravit.

Pokud dědický plán neexistuje nebo není dobře připraven, mají děti nárok na stejný díl jako pozůstalý z manželů, což může značně negativně ovlivnit jeho další život. Díky kvalitně sestavenému dědickému/krizovému plánu lze např. zajistit, že majetek přejde na děti až v okamžiku, kdy už nebude naživu ani jeden z manželů. Děti tedy o nic nepřijdou, ale kvalita života pozůstalého z manželů zůstane zachována.

Chyba č. 2 Neplánované podílové spoluvlastnictví nemovitosti

Častou chybou, jež má mnohdy za následek dlouhodobé poškození vzájemných vztahů v rodině, je neplánované podílové vlastnictví nemovitosti. I velice dobře fungující rodinné vztahy mohou být snadno narušeny, pokud např. sourozenci zdědí společnou nemovitost. Pokud jste někdy něco s někým spoluvlastnili, víte, že to není úplně jednoduché a rozhodně to není něco, co by rodinné vztahy posouvalo dopředu.

I když jde o dva sourozence, kteří spolu vždy velmi dobře vycházeli a dokázali se dohodnout, je třeba si uvědomit, že do hry vstupují i jejich partneři. Když dojde na „lámání chleba“, ke konfliktům může dojít velice snadno. Je zcela přirozené, že každý ze sourozenců je ovlivňován svým partnerem, se kterým dlouhodobě žije a má rodinu. I kdyby byl jeden z dědiců do této doby přesvědčen, že chce majetek přenechat svému sourozenci, snadno se stane, že ho jeho partner bude přesvědčovat, že má o majetek bojovat. K narušení dobrých sourozeneckých vztahů je v takové situaci jen malý krůček.

Řešení je naštěstí jednoduché. Až budete sepisovat závěť, uveďte, kterému z dětí má nemovitost zůstat a  to vyplatí ostatní. Nebo ať nemovitost prodají a peníze si rozdělí.

Chyba č. 3 Není určený správce pozůstalosti

Tato chyba vzniká v rodinách, kde se o majetek stará jen jeden z manželů a druhý o něm nemá moc představu. Především v případě, kdy je váš majetek rozsáhlejší, vlastníte např. firmy, nemovitosti nebo aktiva, která je potřeba obhospodařovat, může mít nečinnost při správě majetku způsobená dlouhým vyřizováním dědického řízení zásadní dopad.

Je dobré se zamyslet nad určením správce pozůstalosti, kterého stanovíte u notáře sepsáním veřejné listiny (závěť, dědická smlouva). Pokud není správce pozůstalosti určený, spravují pozůstalost dědicové a ti nemohou správou pozůstalosti pověřit třetí osobu. Tato kompetence náleží pouze pozůstalostnímu soudu.

Proto lze jen a jen doporučit, abyste při sepisování závěti mysleli i na správce pozůstalosti, který bude v případě vaší smrti schopen nastoupit a dělat rozhodnutí, která ochrání váš majetek. Není nutné určovat správce celé pozůstalosti, mnohdy postačí stanovit správce jen určité části, např. podílu v obchodní korporaci, činžovního domu atd.

Příklad:
Zůstavitel je vlastníkem prosperující společnosti, ve které je současně jednatelem. Zůstavitel má manželku a nezletilé dítě. Protože manželka není s chodem společnosti vůbec seznámena, stanoví zůstavitel v závěti sepsané formou notářského zápisu správce části pozůstalosti – konkrétně obchodní společnosti. Jako správce určí osobu, která je s provozem obchodní společnosti obeznámena. Zůstavitel tím zajistí, že bude zajištěn řádný provoz a správa společnosti po dobu trvání řízení o pozůstalosti, než bude zřejmé, kdo se stane dědicem společnosti.

Je na vás, zda správci pozůstalosti přesně vymezíte jeho povinnosti a jak bude odměňován. Povolat můžete i více správců pozůstalosti. V takovém případě ale musíte stanovit jejich vzájemná práva a povinnosti, aby mezi nimi nedocházelo ke sporům. Doporučujeme vzít při výběru správce pozůstalosti do úvahy jeho zkušenosti, organizační schopnosti i odborné znalosti, aby byl schopen své úkoly při správě pozůstalosti zvládat.

Chyba č. 4 Není stanoven krizový plán v rámci vlastnictví firmy

Představte si následující situaci: Jste spoluvlastníkem firmy a se svým společníkem si velmi dobře rozumíte. Najednou se s vaším společníkem (nebo s vámi) něco stane. Do firmy v tu chvíli vstoupí hned několik cizích entit. Vaším společníkem ve firmě se najednou stane jeho žena, děti a děti z předchozího manželství, které ani neznáte. Asi si dokážete představit, jak taková symbióza může fungovat.

Právě proto je třeba mít v rámci firmy stanovený krizový plán. Pokud se totiž dědicové v pozůstalostním řízení nedohodnou a není-li stanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví správce (na návrh firmy nebo některého z dědiců) soud, který projednává pozůstalost. Nejlepší je tak určit správce pozůstalosti již za života a uvést ho do závěti. Předejdete tím soudním sporům, které mohou trvat dlouhou dobu, a vaše společnost tím může být výrazně poškozena.

Pokud se chcete vyvarovat těchto i dalších chyb a zajímá vás téma dědického plánování, rádi se s Vámi sejdeme a celou věc Vám vysvětlíme. Je jen na vás, jak vážně to s přípravou svého dědického plánu myslíte. Pokud jste ve fázi, kdy jste o dědickém plánu teprve začali uvažovat a hledáte si informace, je to téma naší budoucí schůzky. Pokud jste však již rozhodnuti, že dědický plán chcete a hledáte informace jak ho připravit, kontaktujte nás informace Vám poskytneme nemusíte na to být sami a celou přípravu dědického plánu můžeme udělat spolu s vámi.

Těším se na brzké setkání nad stránkami Vašeho pravidelného finančního auditu.
Pěkný den a krásné jaro.
Použité zdroje : Cimpel & Partneři, Partners Investiční společnost, Patria